Τεκμηρίωσης
Εκπαίδευση
Γενικά
Βασικές εντολές
Προγραμματιστικές δομές
Προγράμματα
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

class room

RoboMind is meant to be a first introduction to automation and programming without prerequisites. Because many different exercises can be made, the difficulty level can be tailored to the audience. In primary education pupils can get acquainted to writing commands to navigate the robot through its environment, on high school programming structures get more attention and universities focus on the theoretical aspects of automation theory like Turing machines.

For more information on education see the Education Pages (in english).

 

 

RoboMind - Copyright © 2005 - 2016 - Research Kitchen