Τεκμηρίωσης
Βασικές εντολές
Γενικά
Βασικές εντολές
- μετακίνηση
- βάψιμο
- δαγκάνα
- κοίταξε
Προγραμματιστικές δομές
Προγράμματα
Εκπαίδευση

Βασικές εντολές

Υπάρχει ένας αριθμός από βασικές εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να γράψετε ένα πρόγραμμα. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτές τις εντολές είτε άμεσα, κατά την συγγραφή του σεναρίου, είτε έμμεσα με τη χρήση του χειριστηρίου. Για το ρομπότ μας, υπάρχουν οι ακόλουθες βασικές οδηγίες:

Μετακίνηση
ΜΠΡΟΣΤΑ(n) Μετακίνηση n βήματα εμπρός
ΠΙΣΩ(n) Μετακίνηση n βήματα πίσω
ΑΡΙΣΤΕΡΑ() Στροφή αριστερά
ΔΕΞΙΑ() Στροφή δεξιά
ΒΟΡΕΙΑ(n) Μετακίνηση n βήματα βόρεια 
ΝΟΤΙΑ(n) Μετακίνηση n βήματα νότια 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ(n) Μετακίνηση n βήματα ανατολικά 
ΔΥΤΙΚΑ(n) Μετακίνηση n βήματα δυτικά
Βάψιμο
ΒΑΨΕ_ΑΣΠΡΟ() Επέλεξε τη βούρτσα με το λευκό χρώμα
ΒΑΨΕ_ΜΑΥΡΟ() Επέλεξε τη βούρτσα με το μαύρο χρώμα
ΣΤΑΜΑΤΑ_ΒΑΨΙΜΟ() Σταμάτα το βάψιμο, κρύψε το πινέλο
Δαγκάνα
ΠΙΑΣΕ() Πιάσε τη σημαδούρα
ΑΦΗΣΕ() Άφησε τη σημαδούρα
Επιλογή
ΕΠΙΛΟΓΗ() Στρίψε ένα νόμισμα για να κάνεις μια τυχαία επιλογή.

 

Κοίτα Αριστερά Μπροστά Δεξιά

 

ΕΜΠΟΔΙΟ_ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΘΑΡΑ_ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ_ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΣΠΡΟ_ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΥΡΟ_ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΜΠΟΔΙΟ_ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ_ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ_ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΣΠΡΟ_ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΥΡΟ_ΜΠΡΟΣΤΑ

ΕΜΠΟΔΙΟ_ΔΕΞΙΑ ΚΑΘΑΡΑ_ΔΕΞΙΑ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ_ΔΕΞΙΑ ΑΣΠΡΟ_ΔΕΞΙΑ ΜΑΥΡΟ_ΔΕΞΙΑ

RoboMind - Copyright © 2005 - 2016 - Research Kitchen